فصلنامه جمعیت از سال 1371 به همت دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور منتشر می گردد. این نشریه حاوی مقالات جمعیت شناختی و یکی از مهم ترین منابع مقالات جمعیتی کشور بوده مورد توجه و مراجعه صاحب نظران ، استادان و دانشجویان جمعیت شناسی است. اکثر شماره ها ی این نشریه در معاونت آمار و انفورماتیک اداره کل ثبت احوال استان و نیز ادارات ثبت احوال شهرستان ها موجود است و برای مطالعه در اختیار علاقمندان قرار دارد.

فهرست مقالات فصلنامه جمعيت

شماره 1 - تابستان 1371 شماره 1 - تابستان 1371
نام مقاله نام نويسنده موضوع
سابقه تاريخي يک نظريه جنجالي در اسلام اميرخسروي _ ارژنگ موردي
ضرورت جامع نگري در سياستگذاري هاي زنجاني _ حبيب اله موردي
سالمندان را دريابيم فرهادي _ يداله سالمندان
عواملي که مي توانند بر نتايج برنامه هاي تنظيم خانواده موثر باشد متين _ عطااله تنظيم خانواده
اصفهان نصف جهان مرات _ خسرو موردي
مروري بر برنامه و سياستهاي نيروي انساني کشور (1372_1335) هدايت _ محمود جمعيتي
به مناسبت يادواره آلفرد سووي اماني _ مهدي موردي


شماره 2 - پاييز 1371 شماره 2 - پاييز 1371
نام مقاله نام نويسنده موضوع
به مناسبت انتشار اولين نتايج طرح نمونه گيري زاد و ولد   ولادت
نکاتي چند درباره ثبت مواليد دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي ولادت
مرگ کمتر تولد کمتر غفاري _ غلامعلي فوت
تهران مرات _ خسرو موردي
ثبت وقايع حياتي سرايي _ حسن آمارحياتي
گامي نو در پژوهشهاي جمعيتي زنجاني _ حبيب اله جمعيتي
تحليل الگوي سني ازدواج ... خاوري اعظم ازدواج
پيرامون رشد جمعيت اميرخسروي _ ارژنگ جمعيتي
فهرست کتب جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 3 و 4 - بهار 1372 شماره 3 و 4 - بهار 1372
نام مقاله نام نويسنده موضوع
تاثير عامل تبعيض و پيامدهاي آن در يوگسلاوي سابق دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي موردي
جمعيت در آثار سعدي اميرخسروي _ ارژنگ موردي
تاثير عوامل جمعيت بر اقتصاد جباريان _ آذين جمعيتي
بررسي مرگ و مير در ايران از داده هاي ثبت احوال زنجاني _ حبيب اله فوت
هدف تحقيق سيف الهي _ حجت اله موردي
پايگاه تحقيقات اجتماعي در برنامه ريزي توسعه اقتصادي _ اجتماعي سيف الهي _ س موردي
مشکلات برنامه هاي جمعيتي در بنگلادش غفارس _ غلامعلي موردي
چشم انداز رشد جمعيت در جهان و ايران و برنامه تنظيم خانواده فرهادي _ يداله تنظيم خانواده
تکنيک و جمعيت ضيائي جمعيتي
اثرات متقابل رشد جمعيت و توسعه اقتصادي و اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه فرهادي _ يداله جمعيتي
همدان مرات _ خسرو موردي
فهرست کتب جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 5 و 6 - پاييز و زمستان 1372 شماره 5 و 6 - پاييز و زمستان 1372
نام مقاله نام نويسنده موضوع
رشد جمعيت و اهميت آمارهاي حياتي رحماني _ علي اکبر آمارحياتي
جمعيت در آثار سعدي اميرخسروي _ ارژنگ جمعيتي
نگرشي به جمعيت دنيا و حرکت آن امين زاده _ فرخ جمعيتي
تفاوتهاي استاني در باروري اقوام پرنده _ پريوش باروري
بررسي مهاجرت در مطالعات تحول جمعيت ايران زنجاني _ حبيب اله /عليزاده آهي زرين تاج مهارجت
سالمندان ضيايي _ لطف اله سالمندان
سياستگذاري جمعيت و وضعيت کنوني...   جمعيتي
عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ازدواج فرهادي _ يداله /اميرخسروي _ ارژنگ ازدواج
آيا نخست وزير فرانسه ايراني تبار است؟   موردي


شماره 7 - بهار 1373 شماره 7 - بهار 1373
نام مقاله نام نويسنده موضوع
وضعيت ثبت رويداد و سطح مرگ و مير اميرخسروي / ارژنگ ولادت
مطالعه موردي شهرستان دامغان فرهادي _ يداله موردي
بررسي عوامل اضطراب آور در جامعه نمونه اي ناباروران محمودي _ آذر باروري
فرضيه اي مقدماتي در مورد تغييرات باروري در ايران کوششي _ مجيد باروري
فرآيند و مراحل توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه ايران سيف الهي موردي
قزوين مرات _ خسرو موردي


شماره 8 و 9 - تابستان و پاييز 1373 شماره 8 و 9  - تابستان و پاييز 1373
نام مقاله نام نويسنده موضوع
درآمدي بر تکوين تاريخي علم آمار و نفوس تکميل همايون _ ناصر آماري
کشوري بنام » ازبکستان» اميرخسروي ارژنگ موردي
بررسي علل مرگ و مير بر حسب سن در تهران سيف الهي _ حجت اله مرگ و مير
ابعادي ديگر از رشد بي رويه جمعيت و لزوم توجه و تحقيق متين _ عطااله جمعيتي
مباني و زمينه هاي مردم شناسي در گلستان سعدي کازروني _ سيد احمد موردي
شيراز مرات _ خسرو موردي
ثبت رويداد تولد و تحولات آن دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي آمار حياتي
فهرست کتب جمعيت شناسي کازروني _ کاظم جمعيتي


شماره 10 - زمستان 1373 شماره 10 - زمستان 1373
نام مقاله نام نويسنده موضوع
ملاحظات جمعيتي مرتبط با توسعه در ايران ميرزايي _ محمد جمعيتي
شمارش ارقام و تخمين نفوس در ايران باستان تکميل همايون _ ناصر سرشماري
وضعيت جمعيت در کشورهاي جنب و جوامع اسلامي از ديدگاه جامعه شناسي شيخي _ محمد تقي موردي
تبريز مرات _ خسرو موردي
تحولات آمار ازدواج ثبت شده در دوره 1368 تا 1372 دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي ازدواج
فهرست کتب جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 11 و 12 - بهار و تابستان 1373 شماره 11 و 12  - بهار و تابستان 1373
نام مقاله نام نويسنده موضوع
پيش بيني خانوار رئيس دانا _ فريبرز جمعيتي
سالخوردگان در جامعه تقوي _ نعمت اله سالمندان
جمعيت پذيري و توزيع رتبه يي چهل شهر اصلي ايران 1370_1335 رئيس دانا _ فريبرز جمعيتي
بررسي ويژگيهاي روانشناختي مهاجران ناصري _ محمد باقر مهاجرت
توزيع جمعيت در استان فارس آقا _ هما جمعيتي
جمعيت جهان و روند رشد آن مدرس _ کمال جمعيتي
بيانيه استانبول حسيني _ محب موردي
فهرست کتب جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 13 و 14 - پاييز و زمستان 1374 شماره 13 و 14 - پاييز و زمستان 1374
نام مقاله نام نويسنده موضوع
برآوردهاي جمعيتي بر اساس داده هاي سازمان ثبت احوال و کاربردهاي ان اميرخسروي _ ارژنگ جمعيتي
در باره مناسب شاخص ويپل براي ارزيابي کيفيت آمارها در سرشماريهاي عمومي جمعيت ايران سرائي _ حسن سرشماري
نگاهي به علم اهداد و مقدمه احصاء در تمدن اسلام و ايران تکميل همايون _ ناصر موردي
فرانوگرايي و جمعيت شناسي سيد ميرزايي _ سيد محمد جمعيتي
کوشش در نگرش تاريخي به روند ميزانهاي مواليد و مرگ و شناخت مراحل اننقال جمعيتي در ايران اماني _ مهدي آمارحياتي
مرگ و مير، علل و تغييرات آن در نقاط مختلف ايران مساواتي آذر _ مجيد مرگ و مير
علل مرتبط با تحولات جمعيت ايران در طول چهار قرن مرات _ خسرو جمعيتي
رشد نامتناسب جمعيت، تهديدي براي توسعه انساني قنبر _ افسانه جمعيتي
مشکل جمعيت در کشور چين رحماني _ محمود موردي
گزارش اجمالي از برگزاري اولين سمينار آمارهاي حياتي   آمارحياتي
فهرست کتب جمعيت شناسي_ هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 15 و 16 - بهار و تابستان 1375 شماره 15 و 16 - بهار و تابستان 1375
نام مقاله نام نويسنده موضوع
اهميت ثبت وقايع حياتي به شيوه جاري تقوي _ نعمت الهي آمارحياتي
علم شمارش و کاربردهاي تاريخي آن در ايران بعد از اسلام تکميل همايون _ ناصر آماري
جمعيت شناسي جمهوري تاجيکستان برجيان _ حبيب جمعيتي
خانواده هاي مهاجر روستايي و زمينه هاي طلاق مساواتي آذر _ مجيد مهاجرت
کاهش جمعيت روماني   جمعيتي
برخي از ويژگيهاي جمعيتي مسلمانان در کرواسي   موردي
عوامل اجتماعي و بيولوژيکي تعيين کننده زاد و ولد در کشورهاي غير صنعتي ميرزايي _ محمد ولادت
تحولات مرفولوژي جمعيت ايران کاظمي پور _ شهلا جمعيتي
اثار تغذيه با شير مادر از نظر باروري کتابي _ احمد باروري
آمارهاي زيستي در ايران و جهان آشفته تهراني _ امير آماري
فهرست کتابهاي جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 17 - پاييز 1375 شماره 17 - پاييز 1375
نام مقاله نام نويسنده موضوع
سرشماري دو فاکتو، سرشماري دوژوره و شيوه عمل در جهان و ايران سرائي _ حسن سرشماري
روند انتقال و تحول خانواده در ايران و جهان مهاجراني _ اصغر جمعيتي
نگاهي اجمالي بر روند شکل گيري علم آمار و مردم نگاري در دوران معاصر تکميل همايون _ ناصر آماري
شيوع ايدز/HIV در تايلند و اثر آن بر کودکان شهبازي _ عباس موردي
جامعه شناسي شهرهاي جديد ( نقدي بر پديده شهرهاي جديد در ايران) شاه آبادي _ زارع جمعيتي
وضعيت تنظيم خانواده و سياستهاي جمعيتي در چين قلي پور _ رافيک تنظيم خانواده
کرمانشاه مرات _ خسرو موردي
سيستم اعلام کننده وقايع حياتي: کليد اصلاح ثبت مدرس _ کمال آمارحياتي
فهرست کتابهاي جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 18 - زمستان 1375 شماره 18 - زمستان 1375
نام مقاله نام نويسنده موضوع
جمعيت کشور در سال 1375 بر اساس داده هاي سازمان ثبت احوال کشور اميرخسروي _ ارژنگ جمعيتي
در خصوص سالمندان ضيائي _ لطف اله سالمندان
مقايسه مرگ و مير نوزادان در ازدواجهاي خويشاوندي و غير آن در چند استان ايران مشکاني محمد رضا _ مشکاني زهرا سادات فوت
کارايي فعاليتهاي کنترل بارداري در ايران نجاتيان _ حسين باروري
اشتغال و توسعه منابع انساني مومني _ احمد اشتغال
بررسي وضعيت نيروي انساني بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جمهوري اسلامي ايران منفرد _ اله موردي
ازدياد جمعيت و نظام شهري در استان اصفهان بيک محمد _ حسن جمعيتي
فهرست کتابهاي جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 19 و 20 - بهار و تابستان 1376 شماره 19 و 20 - بهار و تابستان 1376
نام مقاله نام نويسنده موضوع
مقايسه گزيده نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس ومسکن 1375_1365 کل کشور مرکز آمار ايران سرشماري
پيشنهاد يک الگوي سازواره يي براي رفتار مهاجرت روستا _ شهر (با توجه به ايران) رئيس دانا _ فريبرز مهاجرت
آغاز آشنايي ايرانيان با علم جديد آمار تکميل همايون _ ناصر آمارحياتي
بحث طول عمر و اميد زندگي يا متوسط عمر درميان نويسندگان اسلامي اميرخسروي _ ارژنگ جمعيتي
روند تکويني شاخص نوگرايي و سنجش آن با نسبت باروري معيني سيد رضا _ پايدار فر علي باروري
تاثير رشد جمعيت تهران بر سرانه فضاي سبز شهري اينالو _ علي  
تغذيه، رفاه و باروري بررسي ونقد آراي خوزه دوکاسترو کتابي _ احمد باروري
اهميت اقتصادي آمارهاي حياتي رحماني _ محمود آمارحياتي
تطبيق توزيع استاني جمعيت کشور بر اساس محدوده فعلي (سال 1375) نورالهي _ طه جمعيتي
مطالعه جمعيت عشايري استان اصفهان کارشناس _ مجيد موردي


شماره 21و 22 - پاييز و زمستان 1376 شماره 21 و 22 - پاييز و زمستان 1376
نام مقاله نام نويسنده موضوع
فعاليتهاي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران    
محاسبه نرخ باروري کلي سال 1373 ارژنگ _ اميرخسروي باروري
پيشنهاد يک الگوي سازه واره اي برا ي رفتار مهاجرت روستا _ شهر رئيس دانا _ فريبرز مهاجرت
سيمايي از آمارهاي جمعيتي در ايران زنجاني _ حبيب اله جمعيتي
جمعيت و کيفيت زندگي سيد ميرزايي _ سيد محمد جمعيتي
بررسي اجمالي آمارهاي حياتي اقليت هاي مذهبي در تهران ملکميان _ لينا آمارحياتي
تغيير سن در کرمانشاه عليزاده _ مرجان / عزيزي _ غلامحسين جمعيتي
فهرست کتابهاي جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 23 و 24 - بهار و تابستان 1377 شماره 23 و 24 - بهار و تابستان 1377
نام مقاله نام نويسنده موضوع
مهاجرت داخلي در ايران طي سالهاي 75 _1365 نورالهي _ طه مهاجرت
وضعيت جمعيت روستايي و نحوه توزيع آن در استان خراسان ياسوري _ مجيد جمعيتي
مالتوزيانيسم و مارکسيسم کتابي _ احمد موردي
نخستين احصاييه اماکن در ايران (تهران) تکميل همايون _ ناصر موردي
برخي از عوامل اقتصادي _ اجتماعي موثر بر باروري شهرستان نهاوند شهبازي _ عباس باروري
آزمون فرضيه همگرايي کوزنتس: در مورد ايران شرزه اي _ غلامعلي / قطميري _ محمد علي آماري
تاريخچه مشارکت سياسي در ايران موانع و مشکلات جامعه شناختي آن آراسته خو _ محمد موردي
مشهد مرات _ خسرو موردي
گامي به سوي تولد فرزند دوم در چين، تحقيقي در چهاربخش روستايي زنچائوکيان / رحماني _ علي اکبر آمارحياتي
فهرست کتابهاي جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 25 و 26 - پاييز و زمستان 1377 شماره 25 و 26 - پاييز و زمستان 1377
نام مقاله نام نويسنده موضوع
ازدواج فاميلي و بروز ناتواني ها و معلوليتها در استان چهارمحال و بختياري حقيقتيان منصور _ مقدسي شهرام موردي
پژوهشي در زمينه جمعيت شناسي تاريخي ايران، بررسي تحليلي قحطي هاي اصفهان کتابي _ احمد جمعيتي
بررسي نرخ باروري هاي ناخواسته و عوامل همبسته با آن در شهر شيراز بحراني _ محمود باروري
بررسي ساخت جمعيت سالمندان کشور در سال 1375 مشايخي _ مهرنوش سالمندان
ارزيابي گزارش سن و جنس با استفاده از روش بازماندگي و روش Logit system بامداد _ شيدا آمار حياتي
سرشماري سال 1375 نظري و گذري نجاتيان _ حسين سرشماري
بررسي ويژگيهاي نيروي کار در ايران طي سالهاي 75 _ 1365 نورالهي _ طه آماري
فهرست کتابهاي جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 27 و 28 - بهار و تابستان 1378 شماره 27 و 28 - بهار و تابستان 1378
نام مقاله نام نويسنده موضوع
کودکان آسيب پذير شهري سيد ميرزايي _ سيد محمد موردي
توسعه اقتصادي و سهم زنان در نيروي کار (مورد ايران 1375 _1355) هاديان _ ابراهيم / حيدر پور علي موردي
مهاجرت و رابطه آن با بزهکاري، نمونه موردي شهروين 1996 عز ت اله _ مافي مهاجرت
سطح باروري در ايران و چشم انداز آينده آن زنجاني _ حبيب اله باروري
نسل جوان دريافته هاي جمعيت شناختي تهران تکميل همايون _ ناصر جمعيتي
بررسي تحول ازدواج در ايران بلادي موسوي _ صدرالدين ازدواج
پژوهشي در زمينه جمعيت شناسي تاريخي ايران (2)، بررسي تحليلي قحطي هاي اصفهان (از عهد افشاريه تاکنون) کتابي _ احمد جمعيتي
محدوده و گستره جمعيت مهاجراني _ علي اصغر جمعيتي
گزارش اجمالي از برگزاري سومين سمينار ملي آمارهاي حياتي هاشمي _ شمسي آمار حياتي


شماره 29 و 30 - پاييز و زمستان 1378 شماره 29 و 30 - پاييز و زمستان 1378
نام مقاله نام نويسنده موضوع
فهرست کتابهاي جمعيت شناسي    
فوايد و اشکالات » روش فرزندان خود» در برآورد باروري عباسي شوازي _ محمد جلال باروري
بازبيني رساله تشخيص نفوس و اماکن تکميل همايون _ ناصر آماري
نوسانات تحديد مواليد در ايران ميرزايي _ محمد ولادت
بهره گيري از آمارهاي حياتي در بيمه هاي عمر مشکاني _ محمد رصا آمارحياتي
برآورد جمعيت ايران با استفاده از روشهاي رياضي و ترکيبي حميد رضا خلخالي _ نور الهي طه جمعيتي
بررسي مشکلات ثبت مرگ و مير و علل مربوطه در کشور ارايه راهکارهاي مناسب ابدي عليرضا فوت
فهرست کتابهاي جمعيت شناسي هاشمي _ شمسي جمعيتي


شماره 31 و 32 - بهار و تابستان 1379 شماره 31 و 32 - بهار و تابستان 1379
نام مقاله نام نويسنده موضوع
انفجار جمعيت در هند گزارش واصلي از سفارت جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو جمعيتي
مفاهيم جمعيت شناختي در فرهنگ و ادب پارسي کتابي _ احمد جمعيتي
جمعيت و توسعه جوان _ جعفر جمعيتي
ملاحظات جمعيتي در فرهنگ عامه ايران فروتن _ يعقوب جمعيتي
معرفي فرمولي جهت برآورد درجه نفوذ و سلسه مراتب سکونتگاههاي روستائي شايان _ حميد جمعيتي
آمار وقايع حياتي فرايند توليد و کاربرد نجاتيان حسين آمارحياتي
ترجيح رقمي در گزارش سن در سرشماري سال 1375 ايران کشتکار مرتضي سرشماري
جمهوري تاجيکستان، بيان آماري بايمت اف _ لقمان موردي
ايران بزرگترين صادر کننده مرات موردي
معرفي و نقد کتاب کتابي _ احمد موردي


شماره 33 و 34 - پاييز و زمستان 1379 شماره 33 و 34 - پاييز و زمستان 1379
نام مقاله نام نويسنده موضوع
بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جمعيتي موثر بر باروري در شهر دهاقان رشيدي _ ابراهيم باروري
آمارهاي ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور در سالهاي 1371 تا 1378 رحم دل _ عزت اله ازدواج _ طلاق
بررسي علل و عوامل اقتصادي، اجتماعي و جمعيت شناسي موثر بر مرگ و مير کودکان در شهر جوانرود حسيني _ حاتم فوت
برري علل طلاق در استان خراسان رحيمي _ حسين طلاق
بررسي جغرافيايي روند تحولات جمعيت در غرب گيلان مولايي هشتجين_ نصراله جمعيتي
بررسي و تحليل آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات وسايل نقليه در کشور مرادي _ سعداله / طغرائي زهره فوت
جمعيت هاي اروپائي: وحدت در عين کثرت گزارشي از کفرانس جمعيتي اروپا در سال 1999 جمعيتي


شماره 35 و 36 - پاييز و زمستان 1379 شماره 35 و 36 - پاييز و زمستان 1379
نام مقاله نام نويسنده موضوع
مفاهيم جمعيت شناختي در فرهنگ و ادب پارسي (2) کتابي_ احمد جمعيتي
مرور مقدماتي آمارهاي طلاق دهساله اخير کشور اميرخسروي_ ارژنگ طلاق
ثبت رويداد تولد و تغييرات آن رحم دل _ عزت اله و عليزاده_ مرجان آمارحياتي
بررسي ساختارهاي جمعيتي و نقش آن در توسعه پايدار (نمونه موردي شهرستان تربت حيدريه) ياسوري_ مجيد جمعيتي


شماره 37 و 38 - بهار و تابستان 1380 شماره 37 و 38 - بهار و تابستان 1380
نام مقاله نام نويسنده موضوع
تحليل سلسله مراتب شهري استان خراسان و متعادل سازي توزيع فضايي جمعيت در کانونهاي شهري براي سال 1385 در چارچوب مدل تعديل شده مرتبه _ اندازه دکتر قاليبافان _ سيدحسن و ميکانيکي _ جواد موردي
عوامل موثر بر نگرش افراد متاهل نسبت به همسان همسري (مطالعه موردي شهر شيراز) ايمان _ محمد تقي و اسکافي _ مريم ازدواج
عوامل اقتصادي _ اجتماعي و جمعيت شناختي موثر بر مرگ و مير کودکان در شهر کاشمر محسني _ محمد رضا جمعيتي
نظري به تغييرات جمعيت روستايي در ايران (ديد آماري) آسايش _ حسين جمعيتي
پژوهشي در زمينه آگاهي و نگرش جمعيتي والدين آينده فروتن _ يعقوب باروري
مهاجرت روستائيان بهشهر و اثرات آن در کاهش فقر نوشته رونالد اسکلدون، ترجمه وجداني _ حميدرضا مهاجرت


شماره 39 و 40 - پاييز و زمستان 1380 شماره 39 و 40 - پاييز و زمستان 1380
نام مقاله نام نويسنده موضوع
توسعه شهرنشيني و پيامدهاي آن (با تکيه بر مورد ايران) دکتر پورافکاري_ نصراله، دکترکلانتري _ صمد، نقوي _ اسداله شهرنشيني
پيشگامان مالتوس، رديابي نظريه مالتوس در آراي قدما و تاثير آن بر متاخران کتابي _ احمد موردي
بررسي عوامل موثر بر معيارهاي همسرگزيني در بين دانشجويان دانشگاه يزد زارع شاه آبادي _ اکبر/ زاري شاه آبادي _ عليرضا ازدواج
بررسي تاثير متغيرهاي جمعيتي بر شاخس مسکن در استان خراسان حيدري _ ابوالقاسم جمعيتي
جمعيت ترکمنستان (توزيع فضائي، ساختار قومي، آينده نگري) احمديان_ محمد علي موردي
روندهاي جمعيتي و چالشهاي آن در خاورميانه و آفريقاي شمالي ترجمه حسيني _ حاتم موردي


شماره 40 - پاييز 1381 شماره 40 - پاييز 1381
نام مقاله نام نويسنده موضوع
عدم توازن در نسبت هاي جنسي در سنين ازدواچ درودي آهي _ ناهيد ازدواج
حل مسئله در گروه (ارزيابي عملکرد مراکز تنظيم خانواده بر مبناي نقطه نظرات مراجعه کنندگان زن) ايمان _ محمد تقي / گروسي _ سعيده موردي
زناشويي هاي خويشاوندي (همخون) از ديدگاه اسلام کتابي _ احمد موردي
تاثير فقر اقتصادي و آموزشي بر افت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه يزد زارع شاه آبادي _ اکبر موردي
ارزش فرزند از ديدگاه زوجين جوان و رابطه آن باروري (مطالعه موردي شهرستان بهشهر) محموديان _ حسين / پور رحيم _ محمد رضا باروري


شماره 42 - زمستان 1381 شماره 42 - زمستان 1381
نام مقاله نام نويسنده موضوع
بررسي نگرش شهروندان از مشارکت در مديريت شهري، مطالعه اي در منطقه 7 تهران کلدي_ علي رضا موردي
مهاجرت بين استاني و باز _ توزيع جمعيت در ايران طي سال هاي 75 _ 1365 کشتکار _ مرتضي مهاجرت
سنجش نگرش دانش آموزان دختر مراکز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران نسبت به تشکيل و تنظيم خانواده و عوامل موثر بر آن سعيدي _ حامد عطائي موردي
بررسي علل افزايش جمعيت شهري در مقياس ناحيه اي (با تاکيد بر استان خراسان) احمديان _ محمدعلي و جهاني _ مهدي جمعيتي
تحليل محتواي کتب درسي دروه راهنمايي تحصيلي از لحاظ کاربرد مفاهيم جمعيتي بحراني _ محمود جمعيتي


شماره 43 و 44 - بهار و تابستان 1382 شماره 43 و 44 - بهار و تابستان 1382
نام مقاله نام نويسنده موضوع
تحليلي بر پايانامه هاي جمعيت شناسي _ مسائل گذشته و نيازهاي اينده عباسي شوازي _ محمد جلال و فيروز کاوه _ زينب جمعيتي
ويژگيهاي جمعيتي اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تاکيد بر مهاجران افغاني در ايران احمدي موحد _ محمد مهاجرت
بررسي جنبه هاي اجتماعي و پيامدهاي ناباروري، مطالعه موردي شهر شيراز ايران محبوب / رشيدي فارفار_ ابراهيم ناباروري
بررسي تاثير متغيرهاي جمعيتي بر اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران کيهاني حکمت _ رضا جمعيتي
تحليلي بر روند مهاجرت در استان فارس بيک محمدي _ حسن / مغاني _ بهنام مهاجرت
حاشيه نشيني و تنظيم خانواده رسولي_ رضا تنظيم خانواده
سير تحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران احمديان _ رضا موردي


شماره 45 و 46 - پاييز و زمستان 1382 شماره 45 و 46 - پاييز و زمستان 1382
نام مقاله نام نويسنده موضوع
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر باروري زنان و نقش توسعه اي آن در مناطق شهرستان گرمي در استان اردبيل کلانتري _ صمد/ خاتون آبادي _ سيد احمد/ اسدالهي _ سعيد باروري
بررسي مشکلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دانشجويان غيربومي دانشگاه ها و ارائه راهکارهاي مناسب براي رفع آنها مهران فر _ صفر موردي
بررسي چگونگي اوقات فراغت افراد بالاي 18 سال شهرستان دماوند ميرهاشمي _ مالک / نجفي زند _ جعفر موردي
ضرورت آموزش مداوم نيروي انساني مراکز توانبخشي، مطالعه اي در تهران کلدي _ عليرضا موردي
بررسي تاثير عوامل اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي بر رفتار باروري در اروميه مطيع حق شناس _ نادر باروري
بررسي تاثير متقابل فرايند افزايش جمعيت و شهرنشيني در ايران (از 1335 تا 1375) ايران محبوب _ جليل / ميرفردي _ اصغر شهرنشيني
چشم انداز توسعه در تعاليم زرتشت رحيمي_ حسين / مومني _ جواد موردي
تحليلي جغرافيايي بر روند مهاجرت در استان خوزستان بيک محمدي_ حسن/ مختاري ملک آبادي _رضا مهاجرت


شماره 47 و 48 - بهار و تابستان 1383 شماره 47 و 48 - بهار و تابستان 1383
نام مقاله نام نويسنده موضوع
تحولات جمعيت و نيروي انساني شهرستان خلخال اميرخسروي _ ارژنگ جمعيتي
دايره همسرگزيني در بين خويشاوندان نزد اقليت هاي ديني ايران کتابي_ احمد ازدواج
سرتحول نظم فضايي شهرهاي منطقه آذربايجان يزداني_ محمد حسن جمعيت شناسي
رويکرد جريان زندگي در مطالعات جمعيت شناسي ايران محبوب موردي
بررسي برخي عوامل اجتماعي موثر بر تقاضاي طلاق در بين زوجين متقاضي طلاق شهر تبريز طي سالهاي 80_1379 کلدي _ عليرضا / شعباني _ عين الهي طلاق
پژوهشي درباره نقش و جايگاه انسان در تئوري توسعه اجتماعي ابن خلدون جمشيديها_ غلام رضا موردي


شماره 49 و 50 - پاييز و زمستان 1383 شماره 49 و 50 - پاييز و زمستان 1383
نام مقاله نام نويسنده موضوع
جهان در معرض دگرگون هايي بس عظيم کتابي _ احمد موردي
برآورد تاثير مرگ و ميرهاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد زندگي حصاري _ علي / اسمعيلي_ آرزو فوت
بررسي عوامل موثر بر مرگ و مير کودکان با تاکيد بر محروميت اجتماعي (نمونه تجربي _ شهرستان ايلام) قيصريان _اسحاق فوت
بررسي تاثير ساختار سني جمعيت بر مخارج دولت در ايران سوري _ علي / کيهاني حکمت_ رضا جمعيتي
کاهش جمعيت بخش کشاورزي زير بناي توسعه اقتصادي ابراهيمي مقدم _ مهدي جمعيتي
عوامل موثر در ادغام مهاجران: يک برري مقايسه بين المللي: مايرون وينر حقيقتيان _ منصور مهاجرت
تحليل اثر عوامل محيط طبيعي در الگوي توزيع فضايي سکونتگاه ها و جمعيت روستايي شهرستان آمل رحماني _ محمود جمعيتي


شماره 51 و 52 - بهار و تابستان1384 شماره 51 و 52 - بهار و تابستان1384
نام مقاله نام نويسنده موضوع
بررسي اثر ساخت سني جمعيت کشور روي هزينه هاي مصرفي بلند مدت بخش خصوصي باقر بهشتي _ محمد / احمد زاده _ خالد جمعيتي
بازار کار فارغ التحصيلان آموزش عالي سوري _ علي / کيهاني حکمت _ رضا موردي
بررسي تحولات جمعيتي شهرهاي استان گلستان (75 _1335) بردي آنا مراد نژاد_ رحيم جمعيتي
تحليلي بر وفيات حادثه زلزله بم و مقايسه آن با رويدادهاي مرگ ثبت شده در دوره پنج ساله قبل از حادثه زلزله «شهرستان بم» احمديان _ محمد رضا و يمين نعمت الهي _ حسن فوت
بررسي نقش اقوام مرزنشين ايراني در امنيت ملي با تاکيد بر استان کرمانشاه فرخي _ عباس موردي
معرفي سايت هاي مربوط به علم جمعيت و جمعيت شناسي دري منش _ مهناز موردي


شماره 53 و 54 - پاييز و زمستان 1384 شماره 53 و 54 - پاييز و زمستان 1384
نام مقاله نام نويسنده موضوع
برآورد پيش بيني جمعيت سالهاي کشور به روشهاي آماري و جمعيت شناسي فلاح _ محسن خاني / زهره و واقعي _ يداله جمعيتي
جمعيت، آلودگي زيست محيطي و پست رياحي وفا _ عباس جمعيتي
بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي موثر بر رفتار باروري در مناطق روستايي با استفاده از مدل ترکيبي قدرتي _ حسين باروري
بررسي سلسله مراتب ارزش ها در نظام ارزشي مديران بخش دولتي ايران پورکياني _ مسعود موردي
مفاهيم جمعيت شناختي در طنز پارسي کياني_ رضا جمعيتي
بررسي روند شاخص هاي جمعيتي دانشگاه هاي ايران طي سالهاي تحصيلي 58_ 1357 تا 82_1381 روشن _ احمد رضا / ابراهيمي_ يزدان جمعيتي


شماره 55 و 56 - بهار و تابستان 1385 شماره 55 و 56 - بهار و تابستان 1385
نام مقاله نام نويسنده موضوع
بررسي عوامل موثر بر مرگ و مير کودکان در شهر ميانه ميرزايي _ محمد / علمداري _ فاطمه مرگ و مير
بررسي روند آمار ازدواج و طلاق هاي ثبت شده کشور از سال 1379 تا 1384 عليزاده_ مرجان ازدواج _ طلاق
بررسي روند مهاجرت در جمهوري اسلامي ايران طي سه دهه اخير و تاثير آن بر امنيت ملي (با تاکيد بر مهاجرت داخلي به تهران) اصلاني _ مجتبي مهاجرت
بررسي عوامل ايجاد کننده استرس در سازمانها طبرزدي _ زين العابدين موردي
جمعيت و کمبود اب در خاورميانه و شمال آفريقا غلامحسين _ غلامي/ نويسندگان فرزانه رودي فهيمي، ليزکريل و راجر مارک دو سوزا جمعيتي
برآورد و مقايسه چند شاخص جمعيتي در ايران و برخي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه کلانتري _ صمد / صادقي ده چشمه _ ستار جمعيتي


شماره 57 و 58 - پاييز و زمستان 1385 شماره 57 و 58 - پاييز و زمستان 1385
نام مقاله نام نويسنده موضوع
شاخص هاي جمعيتي جهان و ايران، سال 1385 (2006 ميلادي) نور الهي _ طه / فتحي_ الهام جمعيتي
نقش شيوه عقيم سازي در تحديد باروري نکاحي (تحقيقي در مراکز عقيم سازي تهران) مهرتاش _ کوروش باروري
جهانگردي، ايجاد اشتغال و افزايش سرشار درآمد ملي غلامي_ غلامحسين اشتغال
مقايسه چند ويژگي اجتماعي _ اقتصادي خانوارهاي فقير و غيرفقير پيمان _ سيد حسين اجتماعي
رويکرد جريان زندگي در مطالعه ازدواج جوانان در ايران ايران محبوب _ جليل/ مختاري _ مريم اجتماعي
بررسي ارزشهاي ديني و بهداشت رواني مهاجران مطالعه موردي شهر اسلام آباد غرب ايمان _ محمد تقي / مرادي _ گلمراد مهاجرت


شماره 59 و 60 - بهار و تابستان 1386 شماره 59 و 60 - بهار و تابستان 1386
نام مقاله نام نويسنده موضوع
تحولات نيروي انساني و توسعه پايدار رسولي _ رضا/ اميرخسروي _ ارژنگ / محمودي _ محمد جواد توسعه
مباحث مرتبط با جمعيت در نوشته ابن خلدون رشيدي_ ابراهيم جمعيتي
نشانه هايي از سرشماري و آمارگيري نفوس در «عهد عتيق» (تورات) و مقايسه آن با «عهد جديد» (انجيل) کياني _ رضا آماري
بررسي ويژگيهاي اقتصادي و جمعيتي خانوارهاي ساکن در شهر جديد هشتگرد جهانشاهلو _ لعلا جمعيتي
بررسي جايگاه پارادايم در جمعيت شناسي سيف زاده _ علي جمعيتي


نام مقاله نام نويسنده
بررسي پديده مهاجرت و بازگشت جمعيت در مناطق جنگزده استان خوزستان دکتر سيدجمال الدين درياباري
بررسي ويژگيهاي جمعيت شناختي و رفاهي سالمندان در ايران وکيل احمدي _ سيدصمد بهشتي
وضعيت مهاجرتهاي غيرقانوني در جهان غلامحسين بياباني و محمد تقي عصار
آمايش سرزمين و توسعه پايدار روستائي بارويکرد گردشگري دکتر محمود رحماني
بررسي تطبيقي ميزان شيوع طلاق و درجه قباحت آن در کتابهاي آسماني قرآن کريم، عهد عتيق (تورات) و عهد جديد و (انجيل) رضا کياني
جوانان آسيب پذير مريم جوادي _ فاطمه هرندي
تجزيه و تحليل فاصله اي (فضائي) تمرکز وعدم تمرکز در شبکه مهاجرت جمعيت نرجمه، مهاجرت جمعيت