خط مشی کیفیت اداره كل ثبت احوال استان گلستان

1ـ شناسائي و تأمين نيازمنديهاي قانوني مشتريان با هدف افزايش رضايت آنان

2ـ بهبود مستمر اثربخشي كليه فرآيندها و خدمات

3ـ بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهي كاركنان از طريق آموزش مستمر و اثر بخش

4- افزايش ميزان پوشش ثبت وقايع حياتي