آشنايي با کارت ملي هوشمندهفته نامه کارت ملي هوشمند

آنچه در هفته نامه مي خوانيد : (شامل مقدمه و ... )

30 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش12) تجربه کشورهاي ديگر(هنگ کنگ بخش 3) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت آخر)
29 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش11) تجربه کشورهاي ديگر(هنگ کنگ بخش 2) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت28)
28 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش10) تجربه کشورهاي ديگر(هنگ کنگ بخش 1) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت27)
27 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش9) تجربه کشورهاي ديگر(کره جنوبي - پايان) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت26)
26 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش8) تجربه کشورهاي ديگر(کره جنوبي بخش 3) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت25)
25 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش7) تجربه کشورهاي ديگر(کره جنوبي بخش 2) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت24)
24 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش6) تجربه کشورهاي ديگر(کره جنوبي بخش 1) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت23)
23 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش5) تجربه کشورهاي ديگر(تايلند - پايان) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت22)
22 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش4) تجربه کشورهاي ديگر(تايلند بخش 4) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت21)
21 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش3) تجربه کشورهاي ديگر(تايلند بخش 3) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت20)
20 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش2) تجربه کشورهاي ديگر(تايلند بخش 2) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت19)
19 سندچشم انداز پروژه کارت ملي هوشمند (بخش1) تجربه کشورهاي ديگر(تايلند بخش 1) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت18)
18 امنيت کارت تجربه کشورهاي ديگر(ژاپن- پايان) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت17)
17 محفظه چيپ تجربه کشورهاي ديگر(ژاپن بخش 1) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت16)
16 جوهرها و روشهاي چاپ ( بخش 4) تجربه کشورهاي ديگر (پاکستان - پايان) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت15)
15 جوهرها و روشهاي چاپ ( بخش 3) تجربه کشورهاي ديگر (پاکستان بخش3) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت14)
14 جوهرها و روشهاي چاپ ( بخش 2) تجربه کشورهاي ديگر (پاکستان بخش2) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت13)
13 جوهرها و روشهاي چاپ ( بخش 1) تجربه کشورهاي ديگر (پاکستان بخش1) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت12)
12 عوامل موثر بر دوام بدنه کارت (بخش پاياني) تجربه کشورهاي ديگر (ترکيه - پايان) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت11)
11 عوامل موثر بر دوام بدنه کارت (بخش 4) تجربه کشورهاي ديگر (ترکيه بخش3) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت10)
10 عوامل موثر بر دوام بدنه کارت (بخش 3) تجربه کشورهاي ديگر (ترکيه بخش2) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت9)
9 عوامل موثر بر دوام بدنه کارت (بخش 2) تجربه کشورهاي ديگر (ترکيه بخش1) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت8)
8 عوامل موثر بر دوام بدنه کارت (بخش 1) تجربه کشورهاي ديگر (عربستان - پايان) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت7)
7 مواد متداول مصرفي در توليد کارت (بخش پاياني) تجربه کشورهاي ديگر (عربستان بخش3) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت6)
6 مواد متداول مصرفي در توليد کارت (بخش 4) تجربه کشورهاي ديگر (عربستان بخش2) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت5)
5 مواد متداول مصرفي در توليد کارت (بخش 3) تجربه کشورهاي ديگر (عربستان بخش1) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت4)
4 مواد متداول مصرفي در کارت (بخش 2) تجربه کشورهاي ديگر (مالزي - پايان) اخبار همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت3)
3 بدنه کارت (پليمر،مواد متداول مصرفي در کارتها و...) تجربه کشورهاي ديگر (مالزي بخش3) - همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت2)
2 انواع کارت هوشمند تجربه کشورهاي ديگر (مالزي بخش2) - همراه با کارت ملي هوشمند(قسمت1)
1 کارت هوشمند (تعريف- تاريخچه - ... ) تجربه کشورهاي ديگر (مالزي بخش1) - -