مناقصه و مزايده

 

مزايده عمومي آگهي : صفحه 1

شرايط مزايده (شماره يک) - شامل 14 ماده : صفحه 2      صفحه 3      صفحه 4      صفحه 5      صفحه 6     

فرم تعهد خريد مزايده اي خودرو : صفحه 7

فرم مشخصات شرکت کنندگان در مزايده آگهي : صفحه 8

فرم پيشنهاد قيمت : صفحه 9

*** در سال 1396 موردي وجود نداشت. ***

سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد)