* آمار رويدادهاي حياتي چهارگانه :

سال 1388 (جداول آماري)  
* سه ماهه اول سال 1389 (جداول آماري) * نه ماهه اول سال 1389 (جداول آماري)

گزارش توصيفي فعاليتهاي ثبت احوال گلستان (سال 1391)

تير مرداد شهريور مهر آبان آذر ديقسمت اول

قسمت دوم

قسمت سومديوارکوب 1391ديوارکوب 1390