پروژه هاي در دست اقدام ثبت احوال استان گلستان      سال 1391

نام پروژه اعتبار مصوب مجري درصد پيشرفت محل تأمين اعتبار
احداث ساختمان اداري ثبت احوال راميان 8,623,000,000 اداره کل مسکن و شهرسازي استان گلستان 82 % استاني
احداث ساختمان اداري ثبت احوال کلاله 6,920,000,000 اداره کل مسکن و شهرسازي استان گلستان 45 % استاني
احداث ساختمان اداري ثبت احوال آزادشهر 6,600,000,000 اداره کل مسکن و شهرسازي استان گلستان درحال برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار استاني