تعداد مواليد ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

تعداد مواليد ثبت شده بر حسب سمت اعلام کننده

تعداد فوت شدگان ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

تعداد مواليد ثبت شده بر حسب گروه سني مادران 1389 تا1392

تعداد طلاق هاي ثبت شده برحسب شهري و روستايي

تعداد طلاق هاي ثبت شده بر حسب سن زوجين 1390 تا 1391

تعداد ازدواج هاي ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج

تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب شهري و روستايي نيمه دوم 1390